Regulamin

Korzystając z niniejszej strony użytkownik potwierdza, że przeczytał i zgodził się na następujące warunki:

Do niniejszych Warunków zastosowanie ma następująca terminologia; „Kupujący”, „użytkownik” odnosi się do użytkownika, osoby mającej dostęp do tej strony internetowej i akceptującego warunki Firmy. „Firma”, „my” i „nas” odnosi się do Firmy, "ROCS". „Strona” lub „Strony” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do Firmy, lub albo do Klienta, albo do Firmy. Niniejsze warunki przedstawiają zasady użytkowania niniejszej strony internetowej i mają zastosowanie do wszystkich zakupów produktów dokonanych poprzez tę stronę internetową. Korzystając z naszej strony internetowej potwierdzasz, że akceptujesz te Warunki i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na niniejsze Warunki, nie wolno mu korzystać z tej strony internetowej. Użytkownik ponosi ponadto odpowiedzialność za to, by zapewnić, iż wszystkie osoby mające dostęp do naszej strony internetowej poprzez jego łącze internetowe miały świadomość niniejszych Warunków i innych mających zastosowanie zasad, i że się z nimi zgadzają.

Polityka prywatności i poufność

Dokładamy starań, aby chronić prywatność użytkownika. Uprawnieni pracownicy w ramach Firmy wykorzystują ograniczone informacje zebrane od indywidualnych klientów jedynie w razie potrzeby.

Dane Klienta są jednak uważane za poufne i tym samym mogą być przekazywane osobom trzecim jedynie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

W niektórych przypadkach użytkownik posiada prawo, na mocy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, odnośnie do jego danych osobowych, w tym prawo do otrzymania egzemplarza danych osobowych, które o nim przechowujemy, jak też prawo do złożenia skargi.

W odpowiednich przypadkach Kupujący zostanie zaopatrzony w odpowiednie informacje pisemne, prospekty oraz egzemplarze danych w ramach zawartej umowy, dla korzyści obu stron. Dane osobowe użytkownika nie zostaną sprzedane, udostępnione ani wypożyczone żadnej osobie trzeciej, a jego adres e-mail nie będzie wykorzystany do rozsyłania nieproszonej poczty. Wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez tę Firmę będą dotyczyły jedynie dostarczenia ustalonych usług i produktów.

Po więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Odpowiedzialność sklepu internetowego

Sklep internetowy jest własnością Sprzedającego i jest przeznaczony do zdalnej sprzedaży produktów przez Internet.

Sklep internetowy nie wymaga od Kupującego specjalnego wymogu używania go do przeglądania produktu, obliczania i składania zamówienia, na przykład rejestracji lub zawarcia umowy o korzystaniu z zasobów sklepu internetowego.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia.

Odpowiedzialność kupującego

Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych w celu złożenia zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.

Kupujący potwierdza swoją zgodę na warunki określone w niniejszej umowie przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym.

Kupujący może bezpłatnie korzystać z zasobów sklepu internetowego, aby zobaczyć i wybrać produkt, a także sformalizować zamówienie.

Produkt nabywa nabywca wyłącznie w celach osobistych, rodzinnych lub domowych, niezwiązanych z żadną działalnością komercyjną.

Przedmiot oferty

Sprzedający, na podstawie zamówienia (zamówień) Kupującego, sprzedaje Kupującemu towary zgodnie z warunkami i według cen ustalonych przez Sprzedającego w ofercie i załącznikach, pod warunkiem, że towary znajdują się w magazynie Sprzedającego.

Dostawa towarów zamówionych i opłaconych przez Kupującego jest dokonywana przez Sprzedającego.

Relacje między Kupującym a Sprzedającym podlegają ustawodawstwu Łotwy, w tym przepisom łotewskiego kodeksu cywilnego o sprzedaży detalicznej i łotewskiemu prawu w zakresie ochrony praw konsumentów.

Uznaje się, że osoba zaakceptowała wszystkie warunki oferty (przyjęcie oferty) i jej załączniki w całości i bez wyjątku od momentu otrzymania przez Sprzedającego wiadomości o zamiarze zakupu towarów przez Kupującego na warunkach oferowanych przez Sprzedającego. W przypadku przyjęcia oferty uważa się, że dana osoba zawarła umowę ze Sprzedającym na zakup i sprzedaż zamówionego towaru i nabywa status Kupującego.

Wykonanie umowy kupna-sprzedaży

Kupujący może złożyć zamówienie w sklepie internetowym, zgodnie z warunkami umowy zakupu (oferta publiczna sklepu internetowego).

Składając zamówienie w sklepie internetowym, Kupujący musi wprowadzić następujące informacje:

    • Imię i nazwisko Kupującego produkt
    • Adres dostawy produktu
    • Telefon kontaktowy i adres e-mail Kupującego produkt.

Zgoda Kupującego jest realizowana poprzez wpisanie odpowiednich informacji w formularzu zamówienia sklepu internetowego.

Sklep internetowy nie edytuje informacji Kupującego bez zgody Kupującego.

Informacje o produkcie

Produkt jest prezentowany na stronie za pomocą graficznych próbek zdjęć, które są własnością sklepu internetowego.

Każdemu obrazowi graficznemu towarzyszą informacje tekstowe: nazwa, wymiary, cena i opis towarów.

W przypadku pytań Nabywcy, dotyczących właściwości i cech towarów, Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo lub korzystając z formularza kontaktowego przed złożeniem zamówienia.

Na żądanie Kupującego, kierownik sklepu internetowego ma prawo podać inne informacje, które są niezbędne i wystarczające, z punktu widzenia Kupującego, do podjęcia decyzji o zakupie dobra.

Procedura zakupu towarów

Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na dowolny produkt oferowany w sklepie internetowym. Kupujący może zamówić dowolną ilość produktów. Wyjątki od tej zasady są wskazane w opisie każdego produktu w przypadku konkretnych kampanii, wycofania produktu itp.

Kupujący może złożyć zamówienie przez sklep internetowy. Po złożeniu zamówienia, Sprzedający potwierdza zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia, wskazując cenę wybranego produktu i łączną kwotę zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego.

W przypadku braku towaru w magazynie, kierownik sklepu internetowego jest zobowiązany powiadomić o tym Kupującego ( za pośrednictwem poczty internetowej).

Jeśli produkt zostanie wyprzedany, Kupujący ma prawo do zastąpienia go innym lub anulowania zamówienia.

Cena produktu

Cena produktu w sklepie internetowym jest podana w polskich złotych lub innej, wybranej, walucie.

Cena produktu wskazanego na stronie internetowej może zostać zmieniona jednostronnie w sklepie internetowym, ale po tym, jak produkt został zamówiony i opłacony przez Kupującego, ceny nie można zmienić.

Całkowity koszt zamówienia składa się z kosztu produktu i kosztu wysyłki.

Odpowiedzialność stron

Odpowiedzialność stron ustala się zgodnie z ustawodawstwem Łotwy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku niewłaściwego użytkowania zamówionych produktów ze sklepu internetowego.

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za naruszenie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartych w umowie z powodu działania siły wyższej.

Zwroty i reklamacje

Każdemu Klientowi przysługuje 14-dniowy okres testowy, który rozpoczyna się od daty otrzymania zamówienia. 

W przypadku chęci zwrócenia produktu, Kupujący jest zobowiązany skontaktować się z Firmą na adres mailowy: info@infinitymat.pl podając numer zamówienia. 

Uprasza się o nie wysyłanie towaru bez uprzedniego kontaktu mailowego.

Wszystkie towary powinny zostać zwrócone w stanie umożliwiającym ich użytkowanie (nieuszkodzone). Po otrzymaniu przez nas zwróconych przedmiotów zwrócimy wartość towaru.

Koszt przesyłki zwrotnej nie podlega zwrotowi. Koszt dostawy zamówienia do klienta zostanie zwrócony wraz z kwotą produktu.

Sprzedający oferuje 2-letnią gwarancję na produkty Infinity. W tym czasie Kupujący ma prawo do naprawy, wymiany lub zwrot produktu, który wykazuje nieprawidłowości wynikające z produkcji lub jakości towaru. 

W przypadku złożenia reklamacji Kupujący jest zobowiązany skontaktować się z nami na adres: info@infinitymat.pl oraz zapewnić dokładny opis problemu, zdjęcia potwierdzające problem i numer zamówienia. 

My zweryfikujemy zaistniały problem i zaproponujemy rozwiązanie.